מבצע השקה! 10%הנחה על כל האתר!

יו.אן אספרסו בר השקעות 1998 בע"מ  – תקנון שימוש באתר הסחר

1. כללי

א. על כל הזמנה שתישלח אל יו.אן אספרסו בר השקעות 1998 בע”מ (ח.פ. 512681610) (להלן: “אספרסו בר” ו/או “החברה”) באמצעות ערוצי המכירה השונים יחולו תנאי המכירה הכלליים לפי נוסחם באותה עת, כפי שהם יפורסמו במסגרת תקנון זה, בהתאם לעדכנו מעת לעת ופרסומו לציבור באתר האינטרנט של אספרסו בר. בעצם ביצוע הזמנה באתר הסחר של אספרסו בר, הנך מאשר שקראת, הבנת וקיבלת ללא הסתייגות, את תנאי המכירה הכלליים כנוסחם בתקנון השימוש המפורסם בעת ביצוע ההזמנה.

ב. לאספרסו בר הזכות לשנות בכל עת את תקנון השימוש בכלל ואת תנאי המכירה בפרט באמצעות פרסום גרסה מעודכנת לתקנון באתר האינטרנט. עם פרסום גרסה חדשה של התקנון, יחול הנוסח העדכני ביחס לכל הזמנה שתבוצע החל ממועד הפרסום.

2. הזמנות

א.     כל לקוח פרטי יהא רשאי לבצע הזמנה פרטית מאתר הסחר, אליו ניתן להגיע מאתר האינטרנט של אספרסו בר. מובהר כי לא ניתן לבצע הזמנות סיטונאיות מהאתר, וכי החברה רשאית להגביל, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את כמות המוצרים ו/או שווי הרכישה אשר ניתן להזמין באמצעות האתר.

ב.      אספקת ההזמנה ואישורה מותנים במלאי המוצר במחסני החברה במועד הרלוונטי. החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי בכל עת את כל המוצרים המוצעים באתר.

ג.      לאספרסו בר הזכות לדחות הזמנה על פי שיקול דעתה, מכל סיבה שהיא.

ד.      החברה תתעד במערכות המידע שלה את ההזמנה, ואת התשלומים בגינה. התיעוד המצוי בידי החברה יהווה הוכחה לעצם ביצוע ההזמנה, ביצוע העסקה והתשלום בגינה, ככל שבוצע.

3. משלוח

א.      כל ההזמנות שיבוצעו דרך האתר ואושרו על-ידי אספרסו בר יישלחו לכתובת שצוינה בעת ביצועה הזמנה כמען למשלוח.

ב.      ההזמנות יסופקו רק בגבולות מדינת ישראל (לא יסופקו הזמנות בשטחי הרשות הפלשתינאית ו/או באזורים אחרים בהם בהתאם לשיקול דעת החברה קיים סיכון בטחוני לשליח).

ג.       החברה תפעל לביצוע המשלוח בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת אישור על תשלום עבור ההזמנה, אולם ייתכנו עיכובים אשר אינם בשליטתה.

4. וידוא מצב טובין

מיד עם קבלת ההזמנה בידי המזמין, מתבקש המזמין לבדוק את התאמת המשלוח להזמנה. בכל מקרה של חוסר, נזק ו/או כל אי התאמה אחרת,  אחראי המזמין להודיע על כך ישירות לשליח, וכן להודיע לאספרסו בר במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מ- 5 ימים מיום קבלת המשלוח, בדבר חוסר ההתאמה. המזמין יצרף לפנייתו חשבונית המעידה על תשלום ההזמנה, ותעודת משלוח חתומה. החברה תבדוק את התלונה, וככל שיימצא שהמזמין צודק – תספק לו החברה מוצר זהה או תחליפי.

5. החזרות

א.  המזמין יהא רשאי להודיע על ביטול הזמנה, ולהחזיר לחברה כל מוצר שנרכש למעט מוצרי מזון, בתוך 14 ימים מיום אספקת ההזמנה.

ב.  החזרת מוצרים תיעשה כשהם באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש ולא נגרם להם פגם, בצירוף חשבונית הרכישה שלהם.

ג.   החברה תשיב למזמין את התמורה ששולמה עבור המוצרים בהקדם, ולא יאוחר מ-14 יום מיום החזרת המוצרים. דמי משלוח המוצרים לא יוחזרו בכל מקרה, אלא אם ביטול ההזמנה הינו כתוצאה מפגם או אי-התאמה.

ד.   החזרת מוצרי מזון למיניהם (למעט מזון בעל אורך חיי מדף קצר), תיעשה בתוך 14 יום ממועד האספקה, ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה. בכל מקרה לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח

ה.  בכל מקרה של ביטול עסקה, יחוייב המזמין בדמי ביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

6. מחירים

א.  מחירי המוצרים המוזמנים הינם בהתאם למחיר המוצג באתר בעת ביצוע ההזמנה, לא כולל דמי משלוח.

ב.   לעלות ההזמנה יצורפו דמי משלוח, בהתאם לתעריף המשלוחים העדכני בעת ביצוע ההזמנה.

ג.   רק אישור ההזמנה יחייב את החברה.

ד.   החברה רשאית לעדכן ולשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח.

ה.  במקרה של טעות במחירים המוצגים, רשאית החברה (אך לא חייבת) להודיע על ביטול ההזמנה. 

7. תשלום

התשלום עבור כל הזמנה (טלפונית או באתר האינטרנט) יבוצע במעמד ביצוע ההזמנה, באמצעות כרטיס אשראי. אישור חברת האשראי לעסקה הינו תנאי לאישור ההזמנה. באמצעות PAPAL, באמצעות BIT , בתשלום במזומן עם קבלת הסחורה ו/או בהעברה בנקאית 

החברה רשאית לכבד כרטיסי אשראי מסוימים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה  הבלעדי.

8. בטחון מידע והגנה על פרטיות

המידע אשר יימסר לחברה במסגרת ביצוע ההזמנות יישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. כן תפעל החברה להגנה על המידע הרגיש אשר יימסר לה (אמצעי תשלום) באמצעות מערכות הגנה ממוחשבות.

9. הגבלת אחריות

תמונות ותיאורי המוצרים המופיעים באתר ונועדו לשם המחשה בלבד. החברה לא תישא בחבות כלשהי במקרה של שוני בין המוצר לבין תיאורו באתר.

אחריות החברה בגין כל תביעה מכל סוג, מוגבלת במחיר הרכישה של המוצרים נשוא התביעה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק תוצאתי או עקיף, שנעשה בתום לב ו/או כאשר מדובר בטעות אשר ברורה היטב לצרכן סביר.

10. כוח עליון

החברה לא תהיה אחראית לאיחור, תקלה או אי ביצוע משלוח עקב נסיבות שאינן בשליטתה (“כוח עליון”), לרבות (אך לא רק) שביתות, מלחמות, אסונות טבע או כל מקרה אחר המונע או מעכב את ייצור, הובלת או משלוח המוצרים המוזמנים. במקרה של עיכוב כאמור תבוצע ההזמנה בהקדם האפשרי.

11.  כללי

א.  החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים אשר יימסרו על ידי הלקוח ו/או בנתוני הרכישה של הלקוח וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכול לצרכים פנימיים ו/או שיווקיים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות ללקוחות החברה, בין אם על-ידי החברה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בביצוע רכישות באתר נותן הלקוח את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.

ב.  החברה תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת , כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג.  סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לרכישות במסגרת האתר ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו בלבד בלבד.

המוצר שלך נוסף לעגלה!

לאן ממשיכים מכאן?

דילוג לתוכן